Dret de l'infant a l'esport.


L'activitat física/esport és una manifestació del dret al joc reconegut en la Convenció sobre els Drets del Nin.
 L'article 31 reconeix "el dret de l'infant al descans i l'esplai , al joc i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat ". El mateix article estableix que els nins i nines no només tenen dret al joc, sinó que també tenen dret a que els proporcionin oportunitats de joc, i exigeix ​​als estats que propiciïn " oportunitats apropiades, en condicions d'igualtat, de participar en la vida cultural, artística, recreativa i d'esplai".
 La importància de l'esport està recollida també en la Constitució Espanyola, en el conjunt de principis rectors de la política social i econòmica que recull el capítol tercer del títol I, en el seu article 43.3, on assenyala que els poders públics fomentaran l'educació física i l'esport, i facilitaran l'adequada utilització de l'oci. Aquest marc legal permet que l'esport es converteixi en un dret, i imposa als governs la responsabilitat d'assegurar que aquest dret sigui respectat .
Cap comentari: